Bài tập: Volume Online :: Ngày 1

Bài tập gồm 2 phần:

  1. Thực hiện bài kiểm tra bên dưới (nhấn Start Quiz)
  2. Vẽ 4 phom dáng lên giấy và nộp tại nhóm Facebook:
    1. Phom dáng mắt mèo con size 8mm – 14mm
    2. Phom dáng mắt mèo con size 9mm – 16mm
    3. Phom dáng mắt tròn size 8mm – 12mm
    4. Phom dáng mắt tròn size 9mm – 14mm